ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វគ្គ​ខ្លី​

[វគ្គ​ខ្លី​][twocolumns]

មុខ​វិជ្ជា​​ដែល​មាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​

[News][twocolumns]

វិទ្យា​ស្ថាន​និង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ចូល​រៀន​វគ្គ​ខ្លី​​​បី​ ទៅ​៦​ខែ​​នៅ​ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦

សូម​ជំរាប​ជូន​សិស្សា​នុសិស្ស​ បុគ្គលិក មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវីល​ អាច​ម​ក​សាលា​ដើម្បី​សាកសួរនូវ​ព័ត៌មាន​លំអិត​។​


No comments:

Post a Comment